Amicitia Vilt  

Harmonie & Zangkoor

Amicitia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Amicitia Vilt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als Amicitia Vilt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van leden
Van leden van Amicitia Vilt worden NAWTE-persoons geregistreerd en bewaard die direct te
maken hebben met het lidmaatschap van Amicitia Vilt. Deze persoonsgegevens zullen alleen
worden gebruikt voor ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen
voor leden gerelateerde bijeenkomsten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aangaan van
het lidmaatschap van Amicitia Vilt.
Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers
Van vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten worden door Amicitia Vilt de NAWTE-gegevens geregistreerd en bewaard om contact op te nemen en te communiceren rondom hulp bij
evenementen en voor het versturen van uitnodigingen voor vrijwilligers gerelateerde activiteiten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge of schriftelijke toestemming.
De persoonsgegevens van vrijwilligers worden opgeslagen gedurende de periode dat men gezien
wordt als een vrijwilliger.
Verwerking van persoonsgegevens van adverteerders, sponsoren of deelnemers aan
verenigingsevenementen

NAWTE-persoonsgegevens van adverteerders of sponsoren worden door Amicitia Vilt
verwerkt ten behoeve administratieve doeleinden, financiële administratie en communicatie over de
opdracht. Bij aangaan van advertentie, sponsoring of deelname aan een van onze evenementen gaat
u akkoord dat Amicitia Vilt deze gegevens mag bewaren en gebruiken en u digitaal,
telefonisch of schriftelijk mag benaderen voor een volgende uitgave of evenement 

Publicatie op sociaal media
Verder vragen wij aan alle leden, vrijwilligers, adverteerders, sponsoren en deelnemers aan
verenigingsevenementen om toestemming te verlenen om film/beeldmateriaal, waarop zij mogelijk
zichtbaar zijn tijdens verenigingsactiviteiten, te publiceren via / sociale media / diverse drukwerken
(bijv. Markant). Verder vragen wij ook toestemming om voor- en achternaam te mogen publiceren
gerelateerd aan verenigingsactiviteiten.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Amicitia Vilt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bovengenoemde persoonsgegevens
worden, indien noodzakelijk opgeslagen ten behoeve van financiële administratie, bewaard voor een
periode van maximaal 5 jaar na het beëindigen van de overeenkomst of lidmaatschap, tenzij anders
vermeld.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo worden de volgende maatregelen
genomen;
- Alle personen die namens Amicitia Vilt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u
gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Wijzigingen
Amicitia Vilt behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Deze
Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 25 mei 2018.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust
contact met ons op.
bestuur@harmonieamicitiavilt.nl